Verlof en afwezigheid

Wanneer je kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, ben je verplicht dit op dezelfde dag te melden. Bij voorkeur tussen 08.15 en 08.45 uur, zodat we ons niet onnodig ongerust hoeven te maken. Dit kan via ons algemene telefoonnummer: 046-4810810, of via de absentiemodule in Isy school.

Ongeoorloofd verzuim dienen wij verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar.

Verlof
In de Leerplichtwet staat dat alle kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Verlof en afwezigheid

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als je kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar je kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij je aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Verder dien je met de volgende voorwaarden rekening te houden:
1: in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij je kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
2: de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
3: de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkom je mogelijke misverstanden.

Op vakantie onder schooltijd

Hoe dien je een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Je levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. Ook is het mogelijk om een verlofaanvraag via de absentiemodule in Isyschool te doen.

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Hoe dien je een aanvraag in?

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer je kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien je kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dien je dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden.

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo snel mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

  • familiebezoek in het buitenland
  • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
  • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
  • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
Direct regelen