Medezeggenschapsraad

De MR heeft de algemene bevoegdheid om, binnen bepaalde grenzen, alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken, gevraagd of ongevraagd voorstellen te doen en adviezen uit te brengen aan het bestuur. Naast de algemene bevoegdheid heeft de MR ook bijzondere bevoegdheden. Er zijn namelijk een aantal onderwerpen waarover de MR in moet stemmen of advies moet geven:

  • Regeling van vakanties
  • Aanstelling schoolleiding
  • Aannamebeleid leerlingen
  • Vaststellen of wijzigen ouderparticipatie
  • Verbouwingen
  • Vaststellen of wijzigen schoolplan
  • Vaststellen of wijzigen statuten van de school

Om de MR in staat te stellen haar functie naar behoren uit te voeren, hebben het schoolbestuur en de directie de plicht om alle noodzakelijke informatie aan de MR te verschaffen.

Medezeggenschapsraad

De MR leden

De MR bestaat uit 3 leden die uit en door de ouders zijn gekozen, en 3 leden die uit en door het team gekozen zijn:

De 3 ouderleden zijn
:
Guido Gelissen, Timo van der Salm, Carlijn Broere
De 3 teamleden zijn:
Heleen Hilkens, Tim Willems, Jolanda Penders

Mocht je meer willen weten over de MR, dan kun je op school het MR-reglement inzien. De MR-vergaderingen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en staan in de notulen aangegeven.

Met het instellen van een algemeen bestuur is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht die op centraal niveau het beleid van het algemene bestuur toetst. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse MR-en die elk vertegenwoordigd zijn door 1 ouderlid en 1 teamlid.

De MR leden
Direct regelen