Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad geeft m.b.t. door het bestuur
te nemen beslissingen, afhankelijk van de aard van het onderwerp, advies- dan wel
instemmingbevoegdheid, geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen.. De MR van
onze basisschool is samengesteld uit een evenredig aantal leerkrachten en ouders. MR leden
worden geselecteerd via verkiezingen en aangesteld voor een periode van 4 jaar.
Op de agenda staan onderwerpen die het beleid binnen de school bepalen. Zoals het jaarplan,
lesroosters, ontwikkelrichting, budgetten, opvang, e.d.
Jaarlijks wordt tussen de 6 en 8 keer vergaderd. Als MR denken we mee over het verder ontwikkelen van de school.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is samengesteld uit leden van de MR van basisscholen van de Stichting Triade. De
GMR is ingesteld om advies en/of instemming te verlenen m.b.t. schooloverstijgende zaken,
zoals personeelsaangelegenheden en zaken op beleidsmatig niveau. De GMR bestaat uit
twintig personen: van iedere school een personeelslid en een ouder afkomstig uit de MR van
die school. De GMR vergadert in principe een keer per maand. Evenals bij de MR zijn de
vergaderingen openbaar, u dient zich wel van te voren aan te melden.